ഹൈ പവർ ഫൈബർ ലേസർ ഇംതെരെക്സഛന്ഗെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മുറിക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീൻ ഉൾപ്പെടുത്തി