រុំព័ទ្ធម៉ាស៊ីនកាត់ថាមពលខ្ពស់ជាតិសរសៃឡាស៊ែរដោយមានវេទិកា Interexchange