ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាក់លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដំណោះស្រាយ